up
close
چهارشنبه 02 بهمن 98

هیئت داوران - باستان شناسی

یعقوب ابراهیمی

دانشجوی دکتری باستان شناسی

هیئت علمی

محمد قمری فتیده

دکتری باستان شناسی

هیئت علمی

سید مهدی موسوی کوهپر

دکتری باستان شناسی

هیئت علمی

سید رسول موسوی حاجی

دکتری باستان شناسی

هیئت علمی

حامد وحدتی نسب

دکتری باستان شناسی

هیئت علمی

محمد رضا چیت ساز

دکتری باستان شناسی

هیئت علمی

رضا مهر آفرین

دکتری دکتری

هیئت علمی